Solicitare adresată Inspectoratului General al Poliţiei în vederea efectuării unei cercetări administrative pentru identificarea persoanelor vinovate de prejudiciul creat instituţiei IPJ Covasna
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

Către Inspectoratul General al Poliţiei

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505200, jud. Braşov, prin prezenta vă solicit în mod respectuos ca să faceţi o cercetare administrativă şi în măsura în care se vor identifica persoanele vinovate pentru crearea unui prejudiciu de 3000 RON în bugetul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, aceste persoane să acopere prejudiciul creat.

Motivele pentru care mă adresez IGP sunt determinate de următoarea situaţie, în fapt:

Pe data de 09 ianuarie 2008 am solicitat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna informaţii despre modul în care pot studia dosarul personal al tatălui meu, colonel post mortem Agache Aurel, decedat la data de 22 decembrie 1989 în oraşul Târgu Secuiesc. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 1)

Pe data de 18 februarie 2008 am primit adresa de răspuns nr. 104006 emisă la data de 10 februarie 2008, din care a reieşit faptul că în dosarul personal al tatălui meu există o serie de documente clasificate, ca fiind secret de serviciu. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 2)

Pe data de 11 martie 2008, în baza articolului 20 al Legii nr. 182/2002 privind protecția informaţiilor clasificate, am solicitat declasificarea tuturor informaţiilor din dosarul personal al tatălui meu, considerate secret de serviciu şi punerea la dispoziţia subsemnatului în vederea studierii. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 3)

Pe data de 21 martie 2008 am primit adresa de răspuns nr. 108.002 emisă la data de 19 martie 2008, din care a reieşit faptul că Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna doreşte să declasifice doar anumite informaţii în baza unui criteriu de selecţie discreţionar menit să nu aducă prejudicii IPJ Covasna şi M.I.R.A. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 4)

Pe data de 21 martie 2008, m-am adresat Inspectoratului judeţean de Poliţie şi am solicitat încă odată declasificarea tuturor informaţiilor considerate secret de serviciu şi punerea la dispoziţia subsemnatului a dosarului personal al tatălui meu în vederea studierii. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 5)

Pe data de 14 aprilie 2008 am primit adresa de răspuns nr. 110515 emisă la data de 01 aprilie 2008, din care a reieşit faptul că Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna recomandă subsemnatului să mă adresez instanţei de judecată competente. În această adresă nu s-a specificat dacă a avut loc o procedură de declasificare a informaţiilor considerate secret de serviciu. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 6)

Pe data de 21 aprilie 2008 m-am adresat Tribunalului Braşov, Secţia Contencios Administrativ și am solicitat declasificarea în întregime a dosarului personal și punerea la dispoziţia subsemnatului în vederea studierii. Prin întâmpinarea depusă IPJ a solicitat respingerea cererii ca fiind netemeinică. La următoarele termene IPJ Covasna a răspuns evaziv şi chiar la unul din termene inspectorul şef a fost amendat cu 300 lei pentru-că nu a răspuns cererilor instanţei. Ulterior instanţa a reexaminat amenda dispusă şi a dispus renunţarea la amendare. (Ataşez aceste adrese, alăturat la anexa nr. 7)

Dosarul a fost înregistrat în data de: 21.04.2008 având număr unic de dosar: 2840/62/2008, obiectul juridic al dosarului fiind: „refuz soluţionare cerere”

Din tabelul alăturat aşa cum reiese de pe portalul Tribunalul Braşov acest dosar a avut următoarele termene:

06/05/2008

Faţă de cererea de amânare a pârâtului, în temeiul art.156 alin.1 cod procedură civilă, amână judecarea cauzei la data de 3 iunie 208, sala T5, ora 11.00.

Amânat

03/06/2008

Pentru depunerea înscrisurilor solicitate în probaţiune, amână judecarea cauzei la data de 24 iunie 2008, sala T5, ora 11.00.

Amânat

24/06/2008

Pentru comunicarea de către pârâtă a relaţiilor solicitate de reclamant.

Amânat

30/09/2008

În vederea vizării pentru conformitate cu originalul a înscrisurilor depuse la dosar şi redistribuirii în sistem ciclic a dosarului.

Amânat

03/11/2008

Pentru a se depune la dosar înscrisuri , se acordă termen în data de 08.12.2008.

Amânat

08/12/2008

Pentru ca pârâtul să depună la dosar înscrisurile solicitate de instanţă, se acordă termen la data de 05.01.2009, sala T5, ora 08:30.

Amânat

05/01/2009

Faţă de lipsa relaţiilor de la pârât, se acordă termen la data 02.02.2009, sala T5, ora 08:30.

Amânat

30/01/2009

Admite cererea de reexaminare.

Încheiere

02/02/2009

Admite acţiunea

Soluţionare

29/06/2009

Respinge cererea formulată de pârât privind lămurea dispozitivului sentinţei civile nr. 99/CA/2 februarie 2009.

Soluţionare

Deoarece IPJ se crampona într-o atitudine obstrucţionistă, la data de 06 august 2008 am încercat deblocarea situaţiei prin solicitarea unor informaţii suplimentare în afara procedurii juridice. Pe data de 10 septembrie 2008 mi s-a răspuns într-un mod sumar, generalist, spunându-se că dosarul personal în sine este clasificat secret de serviciu şi că s-au adresat forurilor superioare, afirmaţie ce nu a fost ulterior probată şi concretizată în nici o piesă la dosar. (Ataşez această sentinţă, alăturat la anexa nr. 8)

Pe data de 02 februarie 2009 în urma deliberării, instanţa, prezidată de doamna judecător Mihaela Cojocaru, a admis acţiunea reclamantului Agache Aurel Dionisie în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, obligând pârâtul să declasifice toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al tatălui reclamantului, col. p.m. Agache Aurel şi să pună acest dosar la dispoziţie în vederea studierii. Sentinţa nu a fost atacată cu recurs de către nici una din părţi. (Ataşez această sentinţă, alăturat la anexa nr. 9)

Pe lângă faptul că nu a declanşat procedura de declasificare decât după ce a fost forţată prin hotărâre judecătorească, IPJ Covasna nu a dat dovadă de transparenţă şi profesionalism, şi nu m-a informat, încă din momentul în care am cerut declasificarea tuturor actelor din dosarul personal al tatălui meu, ce tipuri şi categorii de documente sunt în dosar, nivelul de clasificare a acestora, data când au fost clasificate, pe baza căror ordine au fost clasificate, perioada de timp pentru care au fost clasificate, încălcându-mi astfel dreptul la o procedură echitabilă, conform art. 6 alin. 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Deşi IPJ Covasna face referire la Ordinele S/389/2003 şi 300/2004, instanţa constată că aceste ordine nu au fost niciodată publicate în Monitorul Oficial, aşa încât nu îndeplinesc condiţia de previzibilitate şi accesibilitate, impusă de jurisprudenţa CEDO pentru garantarea dreptului la un proces echitabil.

Pe data de 18 martie 2009 am depus sentinţa investită cu titlu executoriu pentru ca IPJ să declasifice toate informaţiile din dosarul personal al tatălui meu şi am specificat că doresc o xerocopie a acestui dosar.(Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 10)

Am ţinut legătura telefonic cu consilierul juridic Aurel Păduraru care m-a informat la mijlocul lunii mai 2009 că dosarul a fost declasificat şi că mă pot prezenta la sediul IPJ Covasna.

Pe data de 18 mai 2009 m-am prezentat la sediul IPJ Covasna, pentru a lua în primire o copie a dosarului personal al tatălui meu. Conducerea IPJ Covasna şi consilierul juridic Aurel Păduraru au refuzat acest lucru, fiind de acord doar ca dosarul să fie studiat la sediul IPJ fără ca să fie xerocopiat. Am solicitat verbal ca să mi se comunice un răspuns în scris la solicitarea din 18 martie 2009.

De menţionat că pe data de 18 mai 2009 am participat la o emisiune a postului Realitatea TV Braşov unde am prezentat opiniei publice situaţia creată.

Link: http://www.agache.org/index.php?option=com_content&view=article&id=327:emisiune-la-realitatea-tv-brasov-dedicata-refuzului-ipj-covasna-de-a-permite-accesul-nerestrictionat-la-dosarul-personal-al-ofiterului-de-militie-agache-aurel&catid=63:mass-media-romana-audio-vizual

Prin adresa nr. 13846 din 20 mai 2009 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna m-a persiflat spunându-mi că mă pot prezenta începând cu data de 01 iunie 2009 la sediul IPJ Covasna în vederea studierii conform sentinţei Tribunalului Braşov.(Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 11)

Pe data de 02 iunie 2009, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am trimis, prin poştă, către IPJ Covasna, o cerere de solicitare de informaţii de interes public, prin care am solicitat:

1. O copie după toate documentele care se află în dosarul personal al tatălui meu, aflat în custodia Serviciului Management Resurse Umane al I.P.J. Covasna, inclusiv copertele dosarului faţă-verso.

2. O copie după toată documentaţia prin care dosarul personal al tatălui meu a fost declasificat (adrese interne, adrese către şi de la SIPI, precum şi documentul prin care s-a declasificat dosarul tatălui meu).(Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 12)

În mod inexplicabil IPJ Covasna s-a cramponat de punctul său de vedere iniţial şi a recurs la un artificiu juridic. Astfel, pe data de 17 iunie 2009, am primit prin poştă adresa nr. 13882 din 11.06.2009, prin care IPJ Covasna mi-a comunicat faptul că urmare cererii din data de 02 iunie 2009, IPJ Covasna a formulat o cerere de lămurire a înţelesului dispozitivului sentinţei civile cu nr. 99/CA/ 02.02.2009 din dosar 2840/62/2008 şi că urmare acestui fapt, răspunsul la cererea mea va fi comunicat după soluţionarea acestei cereri de către instanţa de judecată. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 13)

Pe data de 17 iunie 2009, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am trimis, prin poştă, către IPJ Covasna o reclamaţie administrativă, prin care am solicitat revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate sub formă de xerocopie, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat, considerând că răspunsul dat de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna prin adresa nr. 13882 din 11.06.2009 echivalează, din punct de vedere juridic, cu un refuz de acordare de acces la informaţie. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 14)

Pe data de 29 iunie 2009, instanţa de judecată a respins cererea formulată de IPJ Covasna privind lămurirea dispozitivului sentinţei civile nr. 99/CA/2 februarie 2009.(Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 15)

Iar în momentul în care am solicitat xerocopie după documente, IPJ Covasna a tratat cu indiferenţă cererea mea, care este bazată pe o lege şi a interpretat solicitarea mea de o manieră abuzivă şi lipsită de temei legal, întrucât legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public nu prevede astfel de derogări şi interpretări menite să tergiverseze la nesfârşit un drept câştigat prin instanţă.

Cel mai revoltător fapt petrecut în toată această procedură a fost atunci când inspectorul şef al IPJ Covasna, Corneliu Cîmpeanu, m-a sunat personal pe data de 01 iulie 2009 la ora 09.41 de pe numărul de telefon 0267.307400 şi m-a tratat de o manieră jignitoare şi lipsită de demnitate umană. Iar în momentul în care am adus argumentele juridice pe care le-am reiterat pe 02 iunie 2009 şi 17 iunie 2009, m-a persiflat şi a fost zeflemitor spunându-mi că "nu pot să-ţi dau xerocopie după dosar, pentru-că tu vrei să le pui pe internet şi o să ajungă la ăştia din mass-media să le folosească cum vor ei şi atunci o să ajungă la urechile şefilor mei şi eu o să am probleme". Am rămas şocat de această afirmaţie, luând în considerare că în sentinţa de obligare la declasificare referitor la informaţiile din dosar se specifică în mod clar că „divulgarea lor nefiind de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.”

De altfel a calificat sentinţa instanţei în felul următor: "amărâta aia de sentinţă"

A insinuat că eu sunt un scandalagiu care nu vrea altceva decât să facă zarvă, că mă ocup de nimicuri şi îmi vorbea pe un ton paternalist zicându-mi "băiete", că vezi doamne, „nu fac bine memoriei tatălui meu”.

Eu i-am spus că domnia sa comite nişte abuzuri, că nu respectă legea, că habar nu are de legile în vigoare privind accesul la informaţie, că nu o să accept niciodată să scriu de mână, într-un birou al IPJ, informaţiile din dosar, că tot ce au făcut ei în acest dosar mi-a încălcat drepturile prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, că nu are argumente juridice pentru a-mi refuza xerocopierea dosarului, că în orice altă ţară europeană nu aş fi fost nevoit să mă duc la tribunal pentru a forţa declasificarea dosarului, că pe mine nu mă interesează legile lor interne care nu fac doi bani din punct de vedere al unui petent. I-am adus aminte şi de faptul că la termenul din data de 29 iunie 2009, preşedinta instanţei de judecată, judecătoarea Mihaela Cojocaru l-a întrebat pe consilierul juridic Aurel Păduraru dacă există un temei legal, vreo lege, vreun ordin prin care nu se pot da xerocopii după acte declasificate. Consilierul juridic Păduraru a spus că nu există vreun asemenea ordin sau vreo lege.

A zis că nu-i pasă de faptul că există şansa să suporte consecinţele unei proceduri juridice şi că poate fi sancţionat şi că instituția pe care o conduce are şanse de a plăti daune morale şi materiale. Eu i-am răspuns că normal că nu-i pasă de vreme ce nu plăteşte eventualele daune materiale şi morale din buzunarul lui şi i-am spus că depun la Tribunal plângerea formulată pe baza legii accesului la informaţie.

Când a văzut că mă menţin pe poziţie a râs ironic şi a zis că nu-i pasă de ce fac eu în continuare şi că el tot cum vrea el va face şi că să stau şi să aştept răspunsul lor care va veni, cândva, după ce vor analiza ei minuta şi motivarea de la şedinţa din 29 iunie 2009.

Revoltat de cele întâmplate şi văzând încăpăţânarea inspectorului şef, am depus la data de 02 iulie 2009 la Tribunalul Braşov cererea bazată pe prevederile legii 544/2001. Am prezentat Tribunalului Braşov toată situaţia, inclusiv discuţia avută cu şeful IPJ Covasna la data de 01 iulie 2009.(Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 16)

Lipsa de bună credinţă şi profesionalism a conducerii IPJ Covasna a reieşit cu claritate în momentul în care la data de 06 iulie 2009, le-am comunicat o copie a cererii adresate Tribunalului Braşov şi am încercat din nou să ajung la o înţelegere cu dânşii şi pentru a-mi dovedi buna credinţă şi din respect pentru instituţia poliţiei judeţene le-am adresat propunerea de a încheia acest litigiu pe cale amiabilă, în sensul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna îmi pune la dispoziţie, până la primul termen de judecată stabilit pentru 09 iulie 2009, o xerocopie a documentelor solicitate, eu îmi retrag acţiunea de la tribunal şi nu mai solicit nici daune morale.(Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 17)

Bineînțeles că propunerea mea a fost ignorată cu desăvârşire; nu s-au prezentat la acest termen motivând că nu au fost citaţi şi nici nu mi-au răspuns la solicitarea mea de înţelegere amiabilă.

Întrucât la primul termen nu au vrut să vină am convenit telefonic cu ei ca până la al doilea termen să-mi remită copiile.

Subsemnatul, naiv incorigibil, am crezut că e bine să încerci să ai o înţelegere amiabilă cu cei care îţi recomandă călduros să obţii informaţiile solicitate prin tribunale.

După ce a fost redactată încheierea din şedinţa din data de 29 iunie 2009 a Tribunalului Braşov, am fost sunat de către Aurel Păduraru, consilierul juridic al IPJ şi mi s-a spus că mă pot prezenta la Sfântu Gheorghe după xerocopia dosarului. Chiar şi aşa, pe cale telefonică, eu am tot încercat să-l fac pe consilierul juridic Aurel Păduraru să înţeleagă că există încălcări ale drepturilor mele şi că ar trebui să mă trateze cu respect şi profesionalism şi să ajungem cumva la o înţelegere. M-am prezentat şi datorită faptului că nu mi-au comunicat, înainte a semna procesul verbal (Ataşez acest proces verbal, alăturat la anexa nr. 18), faptul că au procedat la anonimizarea numelor din dosar, am luat decizia de a continua procedura până la capăt. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 19)

Un alt aspect al procedurii care arată lipsa de profesionalism a IPJ Covasna este modalitatea prin care au înţeles să răspundă în cele din urmă la reclamaţia administrativă din 17 iunie 2009. Astfel prin a adresa IPJ Covasna cu nr. 9123 din 30 iunie 2009 a fost trimisă din Sfântu Gheorghe pe data de 30 iulie 2009, la o lună după ce a fost redactată şi înregistrată şi am primit-o prin poştă la data de 31 iulie 2009. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 20)

Este încă o dovadă în plus a faptului că IPJ Covasna nu a înţeles să respecte spiritul legii privind accesul la informaţiile de interese public, mai ales că deja trecuseră 2 termene din procedura în faţa tribunalului şi probabil pentru a se acoperi în faţa instanţei, în sensul că au dat un răspuns petentului. Am comunicat și acest fapt instanţei de judecată la data de 05 august 2009.(Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 21)

Un fapt demn de remarcat este că IPJ Covasna, la un moment dat a înţeles că trebuie să participe în mod activ la acest exerciţiu democratic (cu referire la relaţia petent - instituţie publică) şi nu am mai întâmpinat greutăţi atunci când am solicitat xerocopii după anumite adrese sau am solicitat declasificarea anumitor acte întocmite de această instituţie. .(Ataşez aceste adrese, alăturat la anexa nr. 22)

Tribunalul Braşov a respins în primă instanţă acordarea de daune morale. Am făcut recurs şi pe data de 02 decembrie 2009 Curtea de Apel Braşov a schimbat în parte sentinţa Tribunalului Braşov. Astfel: „Referitor la capătul de cerere privind plata daunelor morale curtea reţine că soluţia primei instanţe nu a avut în vedere suferinţele reclamantului determinate de faptul că IPJ Covasna nu a răspuns cu promptitudine şi cu respectarea Legilor în vigoare la solicitarea acestuia.

Astfel, potrivit art.7 din lege autorităţile au obligaţia să răspundă la cereri în termen de 30 de zile iar refuzul de a comunica informaţiile trebuie comunicat în 5 zile de la primirea petiţiilor.

În speţă, intimatul nu a declanşat procedura de declasificare a informaţiilor solicitate de către reclamant prin cererea nr. 2840/62/21.04.2008 decât după ce a fost obligat prin sentinţa civilă nr.99/CA/2009 a Tribunalului Braşov. Totodată, reclamantul a întâmpinat dificultăţi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti de natură a afecta încrederea acestuia în instituţiile statului, iar pentru repararea prejudiciilor morale suferite curtea apreciază că i se cuvine plata sumei de 3000 lei cu titlu de daune morale.(Ataşez aceste sentinţe, alăturat la anexa nr. 23)

După redactarea sentinţei pe 12 februarie 2010 am solicitat investirea deciziei cu titlu executoriu, lucru pe care Tribunalul Braşov l-a făcut la data de 02 martie 2010 iar pe data de 12 aprilie 2010 m-am prezentat la sediul IPJ Covasna unde mi s-a plătit suma de 3000 lei.

Deoarece din acel moment bugetul IPJ Covasna a fost practic păgubit cu această sumă, consider că nu este corect ca instituţia să suporte această pagubă ci acei poliţişti, funcţionari cu statut special, care se fac vinovaţi de nerespectarea legii.

Nu o să fac trimiteri la legile în vigoare cu privire la statutul poliţistului şi a funcţionarilor publici. Sunt ferm convins că le cunoaşteţi mai bine decât mine.

Eu doar vă solicit să faceţi o cercetare administrativă referitoare la această pagubă pe care au creat-o instituţiei dumneavoastră, acele persoane care s-au ocupat de acest caz, cu rugămintea să identificaţi aceste persoane, să determinaţi gradul de vinovăţie al fiecăruia în parte şi în măsura în care veţi găsi persoanele vinovate să dispuneţi ca aceste persoane să acopere paguba creată.

O singură menţiune aş dori să fac, şi anume că din punctul meu de vedere consider că vinovaţi se fac în primul rând inspectorul şef Corneliu Cîmpeanu care prin atitudinea sa obstrucţionistă şi lipsită de principialitate a făcut ca situaţia să degenereze într-atât încât să mi se încalce drepturile prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de legile interne în vigoare în România şi nu în ultimul rând domnul Aurel Păduraru, care în opinia mea a fost o simplă marionetă în mâna şefului instituţiei şi care nu a vegheat la respectarea termenelor legii nr. 544/2001 şi nu a atras atenţia conducerii că decizia de obstrucţionare prin artificii juridice nu este corectă din punct de vedere juridic. Din punctul meu de vedere, doamna subcomisar Lorincz-Sidon Ligia nu are nici o vină, deoarece doamna consilier a preluat cazul doar la nivelul Curţii de Apel Braşov, moment la care încălcările drepturilor mele fuseseră comise.

Vă mai solicit respectuos să-mi comunicaţi în scris rezultatele cercetărilor administrative făcute ca urmare a acestei sesizări şi măsurile luate pentru recuperarea prejudiciului creat instituţiei dumneavoastră de la persoanele vinovate.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

************

P.S.: Solicitarea a fost trimisă Inspectoratului General al Poliţiei Române la data de 15 aprilie 2010 şi a fost primită la data de 16 aprilie 2010.

La data de 14 mai 2010 comisarul-şef de poliţie Corneliu Cîmpeanu şi-a încetat raporturile de serviciu cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, la împlinirea limitei de vârstă şi vechimii în grad, cu drept la pensionare.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel