CEDO a decis ca Guvernul României să răspundă până la data de 12 mai 2010 la observaţiile lui Agache Aurel Dionisie şi la cererea de satisfacere echitabilă a acestuia. Totodată a dispus crearea unui nou dosar în plângerea împotriva Republicii Ungaria.
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Plângerea nr. 35032/09 de la CEDO

La data de 07 aprilie 2010 Agache Aurel Dionisie a trimis la CEDO, punctul său de vedere faţă de observaţiile Guvernului din 11 februarie 2010 sub aspectul admisibilităţii cererii – ratione personae şi al caracterului întemeiat al plângerii, în fapt şi în drept.

În baza articolului 60 din Regulamentul CEDO a mai trimis şi o cerere de daune pentru o satisfacţie echitabilă.

1) daune materiale - pierderile efective suferite ca consecinţă directă a violării alegate care ar fi constatată - sunt:

1.a) ca urmare a morţii debitorului Paizs Octavian (decedat 28 septembrie 2009).

Datorită faptului că autorităţile române nu au depus toate eforturile necesare pentru a asigura executarea cu celeritate a hotărârilor judecătoreşti mă aflu în situaţia în care, după 7 ani de când am solicitat cererea de asistenţă juridică internaţională, debitorul a decedat şi astfel nu mai există nici o şansă pentru ca executarea silită să fie dusă la capăt.

— 2098,8 Euro reprezentând suma daunele morale neexecutate şi neîncasate

— 162,5 Euro reprezentând partea debitorului în ceea ce priveşte cheltuieli de judecată vizând reactualizarea daunelor morale la nivelul anului 2003.

— Deoarece procedurile de executare silită în ceea ce priveşte pe Konrad Ioan şi Filip Orban Daniela Kamilla sunt în curs, eu nu pot estima în acest moment dacă lipsa de celeritate a autorităţile române va avea consecinţe în ceea ce priveşte prescrierea executării silite bazate pe regulamentul CE; până la judecarea pe rol a actualei cereri voi informa onorata Curte Europeană cu solicitarea de daune materiale reprezentând sumele rămase neexecutate în ceea ce îi priveşte pe aceşti doi debitori.

2) dauna morală, adică repararea suferințelor şi neplăcerilor care rezultă din această violare.

Pe lângă tentativa ratată de executare cu mare întârziere a unei sentinţe definitive în ceea ce priveşte latura civilă şi pentru-că m-au lipsit pe o perioadă excesiv de lungă de un acces efectiv la o instanţă din Ungaria, suferind astfel o restrângere în dreptul meu la executarea unei hotărâri din justiţie la care se adaugă şi constatarea faptului că şi cea de a treia cerere de asistenţă judiciară trimisă de Tribunalul Bucureşti prin regularizarea făcută de Ministerul Justiţiei a fost trimisă având carenţe grave consider că am suferit un prejudiciu moral, în special din cauza frustrării provocate de încetineala executării silite în speţă prin aceea că autorităţile române nu au depus toate eforturile necesare pentru a asigura executarea cu celeritate a hotărârilor judecătoreşti şi că acest prejudiciu nu este suficient compensat printr-o constatare a încălcării.

Pe baza acestor premize am considerat că suma de 8.000 de Euro reprezintă o sumă echitabilă pentru a compensa suferinţele avute în această procedură.

3.Costurile şi cheltuielile asumate pentru a preveni sau a corecta violarea alegată a Convenției, atât în ordinul juridic intern cât şi prin procedura la Strasbourg sunt:

Cheltuielile cu corespondenţa internă şi internaţională sunt însumate la valoarea de: 250 de euro.

Cheltuielile cu traducerile în limba maghiară sunt însumate la valoarea de: 200 de euro.

Alte cheltuieli în legătură directă cu procedura de executare silită: expertize, taxe de timbru, etc: 200 de euro.

La data de 14 aprilie 2010 CEDO a confirmat primirea observaţiilor lui Agache Aurel Dionisie precum şi cererea de satisfacere echitabilă a acestuia şi le-a trimis Guvernului României, pentru-ca până la data de 12 mai 2010 să răspundă şi să prezinte observaţiile sale.

********

Strasbourg, le 14 avril 2010

ADD/mme

Requête n° 35032/09

Agache c. Roumanie

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du 7 avril 2010, accompagnée de vos observations, en réponse à celles du Gouvernement, relatives à la requête susmentionnée et de vos demandes de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention.

Un exemplaire a été envoyé au Gouvernement, qui a été invité à faire connaître à la Cour avant le 12 mai 2010 les observations qu'il souhaiterait formuler au sujet des demandes de satisfaction équitable ou à un autre titre.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Santiago Quesada

Greffier de section

*****************************

Totodată la data de 07 aprilie 2010 am depus o cerere prezentată în conformitate cu articolul 34 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, precum şi cu articolele 45 şi 47 ale Regulamentului Curţii împotriva republicii Ungaria solicitând condamnarea statului ungar pentru violarea articolului 6§1 din Convenţie și a articolului 1 din Protocolul 1 al Convenţiei  în ceea ce priveşte neexecutarea deciziei din 26 martie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie a României.
Pentru violarea articolului 6§1 din Convenţie, eu solicit daune morale în valoare de 5000 (cinci mii) Euro pentru-că de la data de 10 decembrie 2007 şi până la data de 12 iunie 2008, autorităţile statului maghiar au avut o perioadă de 6 luni de inactivitate; pentru-că autorităţile naţionale (instanţa de fond şi respectiv cea de recurs din Budapesta au analizat cererea de asistenţă juridică internaţională în mod deficitar şi cu carenţe grave. Iar judecătoria Gyula nu a acţionat cu celeritate în punerea pe rol a cererii de asistenţă juridică internaţională, de la momentul în care au solicitat informaţii suplimentare până la data actualei plângeri există o perioadă de inactivitate nejustificată. Pe de altă parte într-o altă procedură, instanţa de judecată a luat o serie de decizii contradictorii care afectează eficienţa şi celeritatea procedurii de executare silită a sentinţei. Mai mult chiar procedura de  notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială în conformitate cu  REGULAMENTUL (CE) NR. 1393/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI este făcută în mod corect abia la data de 22 martie 2010.
Pentru violarea articolului 1 din Protocolul 1 al Convenţiei am solicitat daune materiale echivalente cu sumele neexecutate din vina părţi maghiare.

CEDO a confirmat primirea acestei cereri şi la data de 06 mai 2010 a decis să o trimită la secţia  II -a şi a creat dosarul nr. 25493/10. Această procedură va urma toate etapele caracteristice unui dosar care este pe rolul CEDO.

*******

CEDH-LF1.1R    Strasbourg, le 6 mai 2010
AT/zna
Requête no 25493/10
Agache c. Hongrie
Monsieur,
J'accuse réception de votre formulaire de requête rempli du 7 avril 2010, avec pièces jointes.
Votre dossier s'est vu attribuer le numéro ci-dessus, qu'il vous faudra rappeler dans toute correspondance relative à cette affaire.
En vue d'un traitement plus efficace de votre requête, je vous adresse ci-joint un lot de dix étiquettes portant un code à barres, que je vous invite à utiliser à chaque fois que vous correspondrez avec la Cour dans la présente affaire (et dans celle-ci seulement). Veuillez apposer l'une de ces étiquettes sur le coin supérieur droit de la première page de toute lettre que vous enverrez au greffe.
Votre affaire sera soumise à la Cour dès que possible, sur la base des documents et informations fournis par vous. A toute fin utile, si vous souhaitez compléter votre requête par des documents complémentaires, veuillez ne pas envoyer les originaux, la Cour ne vous les restituera pas. La procédure est en principe écrite et vous n'avez à comparaître en personne que si la Cour vous y invite. Je ne manquerai pas de vous informer de toute décision prise par la Cour.
Il vous incombe de me communiquer vos éventuels changements d'adresse. En outre, il importe que vous informiez spontanément la Cour de tout développement ultérieur important dans votre affaire et lui soumettiez toute autre décision interne pertinente.
Veuillez noter qu'il ne sera pas accusé réception de vos lettres ultérieures et qu'aucun renseignement à cet égard ne vous sera donné par téléphone. Afin d'assurer que vos lettres parviendront bien à la Cour, il est préférable de les envoyer en recommandé avec accusé de réception.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour la Greffïère
A. Teplan
Référendaire
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel